Rodinná politika

Ostravě záleží na tom, aby rodiny, které zde žijí, cítily, že jsou zde doma, že je město podporuje a váží si jich. Na tomto principu stojí i samotná rodinná politika statutárního města Ostravy – snaží se o vytvoření podmínek a prostředí příznivého pro rodiny, ve kterém mohou naplňovat své potřeby, rozvíjet se a prosperovat. Prosperující rodina přináší prosperitu svému městu.

„Rodina má v Ostravě přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity města“.

Rodina je chápána jako objekt i subjekt rodinné politiky města Ostravy – ten, ke komu aktivity směřují, a zároveň ten, kdo je pomáhá společně s městem vytvářet. Rodinnou politiku netvoří jenom město se svou koncepcí a akčními plány. Stojí za ní všichni ti, kteří chápou nezastupitelnou roli rodiny pro město i společnost a usilují o smysluplné fungování celého systému. Ať už jde o představitele města, státu, zástupce neziskových organizací, či samotné obyvatele. Jenom tak může být naplněna vize tvůrců rodinné politiky města Ostravy na nadcházející období:

Koncepce

Brožura Rodinná politika v Ostravě

Ostrava je a chce být i nadále místem pro naplněný život všech generací svých obyvatel, městem příznivým pro růst, zrání i stárnutí. S touto myšlenkou vznikla i první ucelená Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy na období  2019–2022 – dokument, který má lidem žijícím v Ostravě přiblížit plány města k zajištění spokojeného života rodin na svém území.

Koncepce zastřešuje aktivity ve prospěch rodin na území města, vytváří prostor pro jejich realizaci a vznik aktivit nových. Ukazuje, jak jsou rodiny pro město důležité a jsou jeho nenahraditelnou součástí. Vytváří prostor pro posílení dialogu mezi městem a rodinami, vyzývá je ke spolupráci. Koncepce byla zpracována v rámci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava, v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování Ostrava. Jako strategický dokument ji 19. září 2018 schválilo zastupitelstvo města.

Koncepce vychází z existujících příkladů dobré praxe v oblasti prorodinné politiky a metodik (např. Rodinná politika na úrovni krajů a obcí, Metodické „doporučení“ MPSV). Při jejím zpracování se vycházelo ze situační analýzy „Podkladová analýza ke koncepci rodinné politiky statutárního města Ostrava“ zpracované společností SocioFactor s.r.o. , která také přinesla zpřehlednění prorodinných opatření a základních východisek pro tvorbu koncepce. Zapojení veřejnosti probíhalo formou tzv. „fokusních skupin“. Prostřednictvím organizovaných diskusí tak měli vybraní zástupci cílové skupiny možnost vyjádřit své postoje a názory na život ve městě z pohledu rodin. Výstupy z jednotlivých setkání posloužily jako cenný informační zdroj při tvorbě koncepce rodinné politiky města Ostravy.

Na přípravě a odborném zpracování koncepce se aktivně podílela Pracovní skupina pro tvorbu koncepce rodinné politiky. Dalšími důležitými subjekty v procesu tvorby byla i Komise pro rodinnou politiku, externí experti v oblasti rodinné politiky, odborný garant a samotný metodik rodinné politiky. Více o celém procesu naleznete zde.

Akční plán

Akční plán 2021Akční plán ke Koncepci rodinné politiky statutárního města Ostravy rozpracovává jednotlivé priority z Koncepce rodinné politiky do podoby konkrétních opatření. V první řadě se zaměří na komunikaci s rodinami, komunitní život a volnočasové aktivity, ale také na podporu rodinné soudržnosti a mezigenerační solidarity, harmonizaci pracovního a rodinného života a ekonomickou podporu prorodinných aktivit a opatření.

Akční plán 2021

Akční plán 2020